Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου φοιτητών στην κοσμητεία της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49, παρ. 2β του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011, τ. Α΄), «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους φοιτητές του Ιδρύματος να εκλέξουν τον εκπρόσωπό τους στην Κοσμητεία της Σχολής Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών μέχρι την 9η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη.

Ο εκπρόσωπος των φοιτητών εκλέγεται από το σύνολο των φοιτητών (προπτυχιακών φοιτητών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων), που ήταν ενεργοί κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4076/2012 και παραμένουν ενεργοί κατά την ημερομηνία των εκλογών, με ενιαίο ψηφοδέλτιο και άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία.

Υποψήφιοι μπορούν να είναι οι προπτυχιακοί φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος και βρίσκονται εντός του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους, καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες που διανύουν τα τρία πρώτα έτη από την εγγραφή τους ως υποψήφιοι διδάκτορες.

Η θητεία του εκπροσώπου των φοιτητών είναι ετήσια χωρίς δυνατότητα επανεκλογής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας βάσει του συνημμένου υποδείγματος στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης 3ος όροφος, είσοδος Δυτικά, πλευρά Γέφυρας) από την 30/09/2014, ημέρα Τρίτη έως και 03/10/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00, προσωπικά ή να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση badean@upatras.gr (έως 14.00 της 03/10/2014), ή με συστημένη επιστολή απευθυνόμενη στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας (κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης 3ος όροφος, είσοδος Δυτικά, πλευρά Γέφυρας), η οποία θα πρέπει να περιέλθει σε αυτή μέχρι την 03/10/2014 και ώρα 14.00 (στην περίπτωση αυτή η επιστολή θα συνοδεύεται και από φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου).

Η παρούσα πρόσκληση να δημοσιευτεί, με ευθύνη της Διεύθυνσης Δικτύων και Μηχανοργάνωσης, στους παρακάτω ιστότοπους:

α) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

β) του Πανεπιστημίου Πατρών

 

 Ο Κοσμήτορας

 

Δημήτριος Σκούρας

Καθηγητής

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Δημήτριος Σκούρας
Τηλέφωνο: 
2610969607
Οργανική Μονάδα: 
Χρήστες: