Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των φοιτητών στην Κοσμητεία της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 49, παρ. 2β του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/6-9-2011, τ. Α'), «Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων»,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους φοιτητές του Ιδρύµατος να εκλέξουν τον εκπρόσωπό τους στην Κοσµητεία της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστηµίου Πατρών µέχρι την 9η Οκτωβρίου 2014, ηµέρα Πέµπτη.

Ο εκπρόσωπος των φοιτητών εκλέγεται από το σύνολο των φοιτητών (προπτυχιακών φοιτητών µεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων), που ήταν ενεργοί κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Ν. 4076/2012 και παραµένουν ενεργοί κατά την ηµεροµηνία των εκλογών, µε ενιαίο ψηφοδέλτιο και άµεση, καθολική και µυστική ψηφοφορία,

Υποψήφιοι µπορούν να είναι οι προπτυχιακοί φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος και βρίσκονται εντός του ενδεικτικού προγράµµατος σπουδών, οι µεταπτυχιακοί φοιτητές κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους, καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες που διανύουν τα τρία πρώτα έτη από την εγγραφή τους ως υποψήφιοι διδάκτορες.

Η θητεία του εκπροσώπου των φοιτητών είναι ετήσια χωρίς δυνατότητα επανεκλογής.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας βάσει του συνηµµένου υποδείγµατος στη Γραµµατεία της Κοσµητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών (κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης 3ος όροφος, είσοδος Δυτικά, πλευρά Γέφυρας) από την 30/9/2014, ηµέρα Τρίτη έως και 3/10/2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14.00, προσωπικά ή να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hssdean@upatras.gr (έως 14.00 της 3/10/2014), ή µε συστηµένη επιστολή απευθυνόµενη στη Γραµµατεία της Κοσµητείας της Σχολής Aνθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών (κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης 3ος όροφος, είσοδος Δυτικά, πλευρά Γέφυρας), η οποία θα πρέπει να περιέλθει σε αυτή µέχρι την 3/10/2014 και ώρα 14.00 (στην περίπτωση αυτή η επιστολή θα συνοδεύεται και από φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας του υποψηφίου).

Η παρούσα πρόσκληση να δηµοσιευτεί, µε ευθύνη της Διεύθυνσης Δικτύων και Μηχανοργάνωσης, στους παρακάτω ιστότοπους:

α) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων,

β) του Πανεπιστηµίου Πατρών

 

Ο Κοσμήτωρ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΡΕΖΗΣ

Υπεύθυνος: 
Χρήστος Τερέζης
Τηλέφωνο: 
2610 969604
Οργανική Μονάδα: 
Χρήστες: