Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ./τος 407/80 στο Τμήμα Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80

 Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ' αριθμ. 16/12.06.2014 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2014–2015 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ./τος 407/80 για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

1.Ειδικά Θέματα Νεότερης Φιλοσοφίας Ι

2.Ειδικά Θέματα Πρακτικής Φιλοσοφίας Ι

3.Ειδικά Θέματα Σύγχρονης Φιλοσοφίας Ι

4.Ευρωπαϊκή Ιστορία

5.Ειδικά Θέματα Νεότερης Φιλοσοφίας ΙΙ

6.Ειδικά Θέματα Πρακτικής Φιλοσοφίας ΙΙ

7.Ειδικά Θέματα Σύγχρονης Φιλοσοφίας ΙΙ

8.Ελληνική Ιστορία

              Η πρόσληψη των υποψηφίων που θα επιλεγούν τελεί υπό την αίρεση ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα εγκρίνει την πρόσληψη διδασκόντων σύμφωνα  με το Π.Δ. 407/80 για τη διδασκαλία των παραπάνω μαθημάτων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε., να υποβάλλουν, μέχρι 15.10.2014  στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτησή τους, η οποία θα συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά για τα οποία θα ενημερώνονται από την Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας. 

  • Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών - Γραμματεία Τμήματος Φιλοσοφίας (Πανεπιστημιούπολη 26504 Ρίο Αχαΐας)      

 

  Πάτρα 02/10/2014

Η Γραμματέας του Πανεπιστημίου Πατρών

           

     Μαρίνα Π. Κορφιάτη

 

Υπεύθυνος: 
ΒΕΡΓΗ ΧΑΡΑ
Τηλέφωνο: 
2610 969300
2610 997155
Fax: 
2610 969364
Χρήστες: