Οι 5 νέοι Αναπληρωτές Πρυτάνεως

Οι αναπληρωτές της Πρυτάνεως (από αριστερά: Γ. Αγγελόπουλος, Ν. Καραμάνος, Δ. Πολύζος, Χρ. Παναγιωτακόπουλος και Δ. Ψαλτόπουλος) πλαισιώνουν την Πρύτανι κ. Β. Κυριαζοπούλου, στην εκδήλωση της 15/9 , οπότε και έγινε η επίσημη παρουσίασή τους.

Η νέα Πρύτανις του Πανεπιστημίου Πατρών πλαισιώνεται από 5 αναπληρωτές της. Μία από τις καινοτομίες που έχει εισαγάγει ο νόμος 4009 είναι η δυνατότητα που παρέχεται στον πρύτανη να ορίζει τους αναπληρωτές του, με αρμοδιότητες και σε αριθμό που ο ίδιος αποφασίζει. Ο πρύτανης έχει, έτσι, την δυνατότητα να καθορίσει τις προτεραιότητές του και να ορίσει τα θέματα που κρίνει ότι απαιτούν μεγαλύτερης προσοχής, δίνοντας, έτσι, το στίγμα της πολιτικής που θα ακολουθήσει. Σημειώνεται ότι ο προηγούμενος νόμος καθόριζε αυστηρά και μονοσήμαντα τον αριθμό και τις αρμοδιότητες των Αντιπρυτάνεων.

Η νέα Πρύτανις κ. Κυριαζοπούλου παρουσίασε ένα πρυτανικό σχήμα με 5 μέλη και με νέους ρόλους και αρμοδιότητες. Οι Αναπληρωτές Πρυτάνεως, οι οποίοι παρουσιάστηκαν δημόσια στην τελετή παράδοσης και παραλαβής της 15ης Σεπτεμβρίου, και οι οποίοι έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο του Ιδρύματος, κατά σειρά είναι οι εξής: Νικόλαος Καραμάνος, Καθηγητής του Τμ Χημείας, με αρμοδιότητα επί των Ακαδημαϊκών & Διεθνών Θεμάτων, Δημοσθένης Πολύζος, Καθηγητής του Τμ. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, για θέματα Έρευνας και Ανάπτυξης, Δημήτριος Ψαλτόπουλος, Καθηγητής του Τμ. Οικονομικών Επιστημών, με αρμοδιότητα επί των Οικονομικών Υποθέσεων, Γεώργιος Αγγελόπουλος, Καθηγητής του Τμ. Χημικών Μηχανικών, για θέματα Υποδομών και Αειφορίας και Χρήστος Παναγιωτακόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι νέες αρμοδιότητες για Διεθνή θέματα, για θέματα Υποδομών και Αειφορίας, καθώς και για τα Πληροφοριακά Συστήματα και Δίκτυα, δείγμα ότι η νέα Πρύτανις δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα αφενός μεν στη διεθνή εικόνα του ιδρύματος, αφετέρου δε σε θέματα υποδομών και πληροφορικής. Επίσης, έχει ενδιαφέρον ότι η ίδια η Πρύτανις ανέλαβε τις αρμοδιότητες για θέματα προσωπικού, που παραδοσιακά είχε ο Αναπληρωτής Ακαδημαϊκών Υποθέσεων.