Ανακοίνωση προς Σιτιζόμενους στο Εστιατόριο της Φ.Ε.Π.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ενημερώνουμε εκ νέου, ότι δικαίωμα σίτισης στο Εστιατόριο της Φ.Ε.Π., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις, έχουν:

  • οι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης φοιτητές με την επίδειξη της ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης

  • οι μη δικαιούχοι δωρεάν σίτισης φοιτητές του Πανεπιστημίου, με την προσκόμιση ειδικών κουπονιών σίτισης, τα οποία χορηγεί η Φ.Ε.Π. με την συμβολική τιμή του 1€ το γεύμα και 1€ το δείπνο

  • το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου με την προσκόμιση των προβλεπόμενων κουπονιών σίτισης τα οποία επίσης χορηγεί η Φ.Ε.Π., με την τιμή των 3,5€ το γεύμα και 1,5€ το δείπνο.

Η μη τήρηση των ανωτέρω συνιστά παράνομη διαδικασία την οποία η Φ.Ε.Π. δεν έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει.

Έτσι παρακαλούνται όλοι ανεξαίρετα οι σιτιζόμενοι στο Εστιατόριο της Φ.Ε.Π. να τηρούν επακριβώς τα ανωτέρω, αφού σε διαφορετική περίπτωση η Φ.Ε.Π. δεν έχει τη δυνατότητα σύννομης λειτουργίας του Εστιατορίου.

Υπενθυμίζουμε ότι οι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης φοιτητές μπορούν- εφόσον τηρούν τις σχετικές προϋποθέσεις- να παραλάβουν άμεσα την ειδική ταυτότητα δωρεάν σίτισης από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας.

 

Από την Διεύθυνση της Φ.Ε.Π.

Οργανική Μονάδα: