Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

To Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο προκηρύσσει την εισαγωγή:
- μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο πεδίο «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις»
- υποψηφίων διδακτόρων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.) στα παρακάτω αντικείμενα
 
Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Μ.Δ.Ε.)
Θα εισαχθούν 15 μεταπτυχιακοί φοιτητές στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο πεδίο «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις», σύμφωνα με το ΦΕΚ 3021Β/07.11.2014. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι 4 διδακτικά εξάμηνα.
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Σχολών Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Πληροφορικής, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Πολιτισμικής Διαχείρισης και Πολιτισμικής Πληροφορικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων ΤΕΙ. Οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων πρέπει να πιστοποιήσουν την καλή γνώση σε μία ξένη γλώσσα (αγγλική, γαλλική ή γερμανική). Η γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική. Η επάρκεια της ελληνομάθειας πιστοποιείται όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις.
 
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν προς τη Γραμματεία του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Γ. Σεφέρη 2, Αγρίνιο, 30100) το αργότερο μέχρι την 29η Ιανουαρίου 2015 τα εξής δικαιολογητικά:
- Αίτηση εισαγωγής (σε έντυπο που χορηγείται από τη Γραμματεία)
- Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
- Αντίγραφα τίτλων σπουδών
- Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας
- Τίτλους ξένων γλωσσών επικυρωμένους
- Δύο συστατικές επιστολές
- Αντίγραφα ερευνητικού ή συγγραφικού έργου (εφόσον υπάρχουν)
- Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
Τίτλοι σπουδών από ξένα ΑΕΙ πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.
 
Η επιλογή γίνεται από επιτροπή μελών ΔΕΠ του Τμήματος που ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Για την επιλογή των φοιτητών συνεκτιμώνται τα εξής στοιχεία:
- Βαθμός πτυχίου
- Βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το Μ.Δ.Ε.
- Τυχόν ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα
- Συστατικές επιστολές
- Προφορική συνέντευξη (θα πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο σύμφωνα με ανακοίνωση
της γραμματείας)
 
Σχετικές πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 2641074232 και 2641091706 και από την ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.culture.upatras.gr.
 
Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
Για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στο Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα όσοι ενδιαφέρονται να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή σε θέματα στα οποία εξειδικεύονται οι διδάσκοντες του τμήματος. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων αναφέρονται ενδεικτικά οι ακόλουθες θεματικές περιοχές:
- Η πολιτισμική κατασκευή του χώρου και του τόπου και οι ιστορικά κατασκευασμένες πρακτικές: η πολιτισμική συγκρότηση της Αιτωλοακαρνανίας στη διαχρονία.
- Πολιτιστική πολιτική: Η Ιστορία της Τέχνης και στρατηγικές διαχείρισής της.
- Φύλο, ηλικία και σύγχρονες τεχνολογίες (παιχνίδια, κοινωνική δικτύωση κ.ά.)/ Φύλο, κατανάλωση και σύγχρονη παιδική κουλτούρα.
- Παιχνίδι και δημόσιος χώρος.
- Παραδοσιακές τεχνικές: Εθνογραφικές προσεγγίσεις της μαθητείας και της τεχνογνωσίας.
- Τεκμηρίωση και οπτικοποίηση της αρχαιότητας.
- Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών πολιτισμικού ενδιαφέροντος σε κινητά υπολογιστικά συστήματα και στον Παγκόσμιο Ιστό.
- Ασφάλεια και προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.
- Δίκτυα υπολογιστών και πολιτισμικά περιβάλλοντα.
- Πληθοποριστικά πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές τους στον πολιτισμό.
- Μέθοδοι και εργαλεία αξιολόγησης εμπειρίας χρήσης διαδραστικών συστημάτων με έμφαση στον πολιτισμό.
- Σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων παιγνιώδους μάθησης με έμφαση στον πολιτισμό.
- Σχεδιασμός εκθέσεων, νέες τεχνολογίες και συμπεριφορά επισκεπτών στα μουσεία.
- Εκθέτοντας τον πολιτισμό σε νέα ή επανασχεδιασμένα κτήρια μουσείων.
- Η εξέλιξη του μουσείου υπό το φως των σύγχρονων προκλήσεων.
- Πολιτισμική Διαχείριση και Πολιτική Οικονομία/Πολιτισμική Πολιτική και Αναπτυξιακοί Κλάδοι (Πολιτισμικός Τουρισμός, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες κλπ.)
- Πόλη, εικονική οπτικοποίηση και ιστορική έρευνα.
- Ζητήματα νεότερης και σύγχρονης ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας - Ψηφιακή οργάνωση, αξιολόγηση και αξιοποίηση πηγών.
- Έρευνα για πτυχές της τοπικής ιστορίας με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.
- Μοντέλα Πολιτιστικής Διαχείρισης/Πολιτιστική Διαχείριση και Κοινό/Πολιτιστική Κληρονομιά και Βιώσιμη Ανάπτυξη.
- Ανάλυση ψηφιακού περιεχομένου μέσω μηχανικής μάθησης.
- Ανάλυση Πολυμεσικού περιεχομένου μέσω τεχνικών σύντηξης οπτικής, ηχητικής και κειμενικής πληροφορίας.
- Ψηφιακή υδατογράφηση μέσω μηχανικής μάθησης
- Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Πολιτισμική Εκπαίδευση
- Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Ψηφιοποίηση, Διαχείριση, Τρισδιάστατη Απεικόνιση, Διάχυση και Μακροπρόθεσμη Διατήρηση Πολυμεσικού Πολιτισμικού Περιεχομένου.
 
Δεκτοί για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής γίνονται υποψήφιοι οι οποίοι θα πρέπει:
- να είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε συναφές γνωστικό αντικείμενο ελληνικού ή ισότιμου ξένου ΑΕΙ με τα αντικείμενα του τμήματος.
- να επιτύχουν σε προφορική συνέντευξη.
- να πιστοποιούν την καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (αγγλική, γαλλική ή γερμανική) με την υποβολή σχετικών τίτλων σπουδών. Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους είναι απαραίτητη η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας. Η επάρκεια της ελληνομάθειας πιστοποιείται όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις.
 
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν προς τη Γραμματεία του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Γ. Σεφέρη 2, Αγρίνιο, 30100) το αργότερο μέχρι την 29η Ιανουαρίου 2015 τα εξής δικαιολογητικά:
- Αίτηση όπου να αιτιολογείται επαρκώς η υποβολή της υποψηφιότητας και να αναφέρονται τα στοιχεία επικοινωνίας του υποψήφιου (διεύθυνση, τηλέφωνο).
- Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
- Αντίγραφα τίτλων σπουδών
- Τίτλους ξένων γλωσσών επικυρωμένους
- Αντίγραφα ερευνητικού ή συγγραφικού έργου
- Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
- Δύο συστατικές επιστολές
- Σχέδιο πρότασης διδακτορικής διατριβής (αντικείμενο έρευνας, επιμέρους στόχοι περιγραφή μεθοδολογίας με ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, αρχική βιβλιογραφία, προσδοκώμενα αποτελέσματα)
Τίτλοι σπουδών από ξένα ΑΕΙ πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.
 
Η επιλογή των υποψηφίων για Δ.Δ. θα γίνει μετά από προφορική συνέντευξη η οποία θα πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως από τη Γραμματεία και την ιστοσελίδα του Τμήματος.
Σχετικές πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 2641074232 και 2641091706 και από την ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.culture.upatras.gr.
 
Η Πρόεδρος του Τμήματος
Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών
Θεοδώρα Μονιούδη-Γαβαλά
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Επισυναπτόμενα: 
Τηλέφωνο: 
2641074232
2641091706
Κατηγορία: 
Οργανική Μονάδα: 
Χρήστες: