ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΥΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

  1. Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για τη «Φύλαξη των κτιρίων και του αύλειου χώρου αυτών, του Πανεπιστημίου Πατρών στη πόλη του Αγρινίου (κτίρια Α, Β, Γ, Δ, Ε)», για ένα (1) έτος.

Το αντικείμενο της παρούσης διακήρυξης αφορά, την ανάδειξη αναδόχου σύναψης σύμβασης έργου, διάρκειας (12) μηνών, ήτοι από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, με φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προκειμένου να καλυφθεί η φύλαξη των κτιρίων και του αυλείου χώρου αυτών Πανεπιστημίου Πατρών στη πόλη του Αγρινίου (κτίρια Α, Β, Γ, Δ, Ε, ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΥΤΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»  και πάντα με τις οδηγίες του αρμόδιου οργάνου.

  1. Είδος διαγωνισμού: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
  2. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών:  27 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα  10.30 π.μ..
  3. Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού :

 α) Ημερομηνία : 27 Φεβρουαρίου 2015 .

 β) Ημέρα : Παρασκευή &  Ώρα : 11.00 π.μ.

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο:   12  Φεβρουαρίου 2015

Προσφορές που περιέρχονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών, επιστρέφονται ως απαράδεκτες.

  1. Τόπος διενέργειας του Διαγωνισμού

Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού : Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Προμηθειών, Α΄ κτίριο, 1ος όροφος (μικρή αίθουσα Συγκλήτου), Πανεπιστημιούπολη, Ρίο – Πάτρα.

  1. Δικαιούμενοι συμμετοχής :

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
κ. Ν. Κουτσάγγελος
Τηλέφωνο: 
+30 2610 969024
Fax: 
+30 2610 992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: