«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ./τος 407/80 στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     ΑΔΑ:76Β9469Β7Θ-ΚΛΧ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την πρόσληψη διδασκόντων του Τμήματος  Πολιτικών Μηχανικών σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80

    Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 07/28.01.2015  συνεδρίασή της, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. Φ.122.5/48/179398/Ζ2/06-11-2014 απόφασης του ΥΠΑΙΘ, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80 και του άρθρου 2, παρ.1 του ν. 1674/1986, όπως ισχύουν, οι οποίοι είναι «μέλος Δ.Ε.Π άλλου Α.Ε.Ι ή και μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Τ.Ε.Ι, τα οποία έχουν ισοδύναμα προσόντα και πάντως οπωσδήποτε διδακτορικό δίπλωμα», για τη συμμετοχή (εργαστήρια) στη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

1)       Ανάλυση Κατασκευών με τη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων, εαρινού εξαμήνου (4 ώρες/ανά εβδομάδα) εξομοιούμενος μισθολογικά με τη βαθμίδα του Λέκτορα.

2)     Γεωδαισία, εαρινού εξαμήνου (4,5 ώρες/ανά εβδομάδα), εξομοιούμενος μισθολογικά με τη βαθμίδα του Λέκτορα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

          Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν στην Γραμματεία του Τμήματος μέχρι 16.03.2015 την αίτηση και να δηλώσουν το μάθημα για το οποίο ισχύει η αίτησή τους.

Η  αίτηση  θα πρέπει να συνοδεύεται  από:

1. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικά ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.

2. Βιογραφικό Σημείωμα και υπόμνημα των εργασιών σε ένα (1) αντίτυπο, σε έντυπη μορφή και τρία (3) αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD, προτιμώμενη μορφή αρχείου PDF)

3. Επιστημονικές εργασίες σε τρία (3) αντίτυπα, σε ηλεκτρονική μορφή (CD, προτιμώμενη μορφή αρχείου PDF)

Οι διδάσκοντες που θα επιλεγούν, θα πρέπει να εξασφαλίσουν από την Υπηρεσία τους σχετική άδεια για την παροχή του παραπάνω έργου και να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν: i) την οργανική θέση στην οποία έχουν διορισθεί και ii) ότι δεν μεσολάβησε, από το διορισμό τους, γεγονός που θα αποτελούσε νόμιμο κώλυμα για την πρόσληψή τους.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Πατρών - Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημιούπολη 26504 Ρίο Αχαΐας,

Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος, Τηλ: 2610.996500-01 Fax: 2610.996565  

 Iστότοπος http://www.civil.upatras.gr.  email: dept@civil.upatras.gr.

                                               Πάτρα  24/02/2015

                                             Η Γραμματέας του Πανεπιστημίου Πατρών

 

                                            Μαρίνα Π. Κορφιάτη

 

Κατηγορία: 
Οργανική Μονάδα: 
Χρήστες: