Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για: "Εργασίες Υπηρεσιών Μεταφοράς"

Προϋπολογισμός: 14.400,00 € συμπ. Φ.Π.Α., Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Τρίτη 31 Μαρτίου 2015 και ώρα 10.30 π.μ, Ημερομηνία διενέργειας: Τρίτη 31 Μαρτίου 2015 και ώρα 11.00 π.μ, Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, Τόπος διενέργειας: Α΄ κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα  Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη – Ρίο.

Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για «Εργασίες Υπηρεσιών Μεταφοράς»:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 14.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από το Π.Δ.Ε. - Συντήρηση Εγκαταστάσεων με Κ.Α. 2014ΣΕ54600026.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ :Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό και έχουν σχέση με το αντικείμενο πρέπει να καταθέσουν αναλυτική έγγραφη προσφορά –τεχνική και οικονομική– σε δύο αντίγραφα το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών Α΄ κτίριο, ισόγειο.

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Κουτσάγγελος Νικόλαος
Τηλέφωνο: 
2610969023
2610969030
Fax: 
2610992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: