Αποτελέσματα επιλογής προσωπικού για Επιμόρφωση / Erasmus +

Για το διοικητικό προσωπικό:

Η Επιτροπή Erasmus+ του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθ. 4/13-3-2015 συνεδρίασή της, λαμβάνοντας υπόψη τις αντικειμενικές δυσκολίες στην επιλογή του διοικητικού προσωπικού που θα συμμετάσχει στη δράση Erasmus+ «Κινητικότητα Προσωπικού για Επιμόρφωση» τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχουν προκηρυχθεί όλες οι staff weeks στα πανεπιστήμια του εξωτερικού ή/και τα αντίστοιχα πανεπιστήμια δεν έχουν ολοκληρώσει, προς το παρόν, την επιλογή των υποψηφίων, αποφασίζει ομόφωνα όπως:

  1. Επιλέγονται οι υποψήφιοι που μέχρι σήμερα πληρούν όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και η επιμόρφωσή τους βρίσκεται σε συνάφεια με την υπηρεσιακή θέση που κατέχουν στο Πανεπιστήμιό μας. Σύνολο θέσεων:  18. Διάρκεια μετακίνησης: 1 εβδομάδα
  2.  Για τους λοιπούς υποψηφίους που έχουν δηλώσει μέχρι σήμερα συμμετοχή, και προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να προσκομίσουν το γράμμα αποδοχής (acceptance letter) και να πιστοποιηθεί η συνάφεια με τη θέση που κατέχουν ή άλλα τυπικά χαρακτηριστικά, ορίζεται νέα ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών η Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015, ώρα 14.00.

​Επισυνάπτεται ο πίνακας των μέχρι σήμερα επιλεγέντων διοικητικών υπαλλήλων. 

Για το ΔΕΠ / ΕΔΙΠ:

Η Επιτροπή Erasmus+ του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθ. 4/13-3-2015 συνεδρίασή της, σχετικά με την επιλογή του διδακτικού προσωπικού που θα συμμετάσχει στη δράση Erasmus+ «Κινητικότητα Προσωπικού για Επιμόρφωση» τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι για πρώτη φορά συμμετέχουν μέλη ΕΔΙΠ στη συγκεκριμένη δράση, αποφασίζει ομόφωνα όπως συμμετάσχουν σε ποσοστό 80% μέλη ΔΕΠ και σε ποσοστό 20% μέλη ΕΔΙΠ. Αφού εξέτασε προσεκτικά τα δικαιολογητικά που έχουν προσκομίσει οι υποψήφιοι και την υπηρεσιακή τοποθέτηση των μελών ΕΔΙΠ, αποφασίζει ομόφωνα όπως επιλεγούν οι αναφερόμενοι στον επισυναπτόμενο πίνακα.

Υπεύθυνος: 
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Τηλέφωνο: 
2610996610