Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την "Προμήθεια βιβλιοδετικού μηχανήματος στο Εκτυπωτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών"

Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την "Προμήθεια βιβλιοδετικού μηχανήματος στο Εκτυπωτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών".

Προϋπολογισμός: 49.938,00 συμπ. Φ.Π.Α., Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Πέμπτη 16 Απριλίου 2015 και ώρα 10:30 π.μ, Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, Τόπος διενέργειας: Α΄κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη - Ρίο.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 49.938,00€ συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ :

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό και έχουν σχέση με το αντικείμενο πρέπει να καταθέσουν αναλυτική έγγραφη προσφορά –τεχνική και οικονομική– σε δύο αντίγραφα το αργότερο μέχρι τις 16/04/2015 ημέρα και ώρα 10.30 π.μ στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών Α΄ κτίριο, ισόγειο. Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Νίκος Κουτσάγγελος
Τηλέφωνο: 
2610 969024
2610 969030
Fax: 
2610 992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: