Συνοπτικός Διαγωνισμός για την "Προμήθεια Οικοδομικών Μικροϋλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου"

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την "Προμήθεια οικοδομικών μικροϋλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου".

Προϋπολογισμός: 7.000,00 συμπ. Φ.Π.Α., Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 22 Απριλίου 2015 και ώρα 10:30 π.μ, Ημερομηνία διενέργειας: 22 Απριλίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ., Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, Τόπος διενέργειας: Α΄κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη - Ρίο.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό και έχουν σχέση με το αντικείμενο πρέπει να καταθέσουν αναλυτική έγγραφη προσφορά –τεχνική και οικονομική– σε δύο αντίγραφα το αργότερο μέχρι τις 22 Απριλίου  ημέρα  Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών Α΄ κτίριο, ισόγειο. Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Νίκος Κουτσάγγελος
Τηλέφωνο: 
2610 969024
2610 969030
Fax: 
2610 992343
Κατηγορία: 
Χρήστες: