ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣH ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

     Πρόχειρος διαγωνισμός για τη «Σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών στη πόλη του Αγρινίου για το χρονικό διάστημα από 1 Μαΐου 2015 μέχρι 30 Ιουνίου 2015.

     Το αντικείμενο της  διακήρυξης αφορά, την ανάδειξη αναδόχου σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών, προκειμένου να καλυφθεί η σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών που φοιτούν στη πόλη του Αγρινίου για την περίοδο από 1η Μαΐου 2015 μέχρι 30η  Ιουνίου 2015.

 

1. Είδος διαγωνισμού:  Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα  από οικονομικής άποψης  προσφορά.

2. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών:  17 Απριλίου 2015, ημέρα Παρασκευή  και ώρα  10.30 πμ.

3. Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού :

 α) Ημερομηνία :  17 Απριλίου 2015.

 β) Ημέρα : Παρασκευή &  Ώρα : 11.00 πμ.

 

4. Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού : Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Προμηθειών, Α΄ κτίριο, 1ος όροφος (μικρή αίθουσα Συγκλήτου), Πανεπιστημιούπολη, Ρίο – Πάτρα.

 

5. Ημερομηνία δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο:  8 – 10 Απριλίου 2015

 

Προσφορές που περιέρχονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών, επιστρέφονται ως απαράδεκτες.

Υπεύθυνος: 
κ. Νικόλαος Κουτσάγγελος
Τηλέφωνο: 
+302610969023
+302610969050
Fax: 
+302610992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: