Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης για την κατανόηση της μοριακής βάσης των νοσημάτων του ανθρώπου καθώς και στην απόκτηση δεξιοτήτων σχετικών με την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της βασικής έρευνας στην κλινική πρακτική, με αξιοποίηση των γνώσεων και της εξειδίκευσης των μελών ΔΕΠ του Τμήματος αλλά και με συμμετοχή ειδικών εμπειρογνωμόνων και διακεκριμένων επιστημόνων από άλλα ΑΕΙ ή ιδρύματα της χώρας αλλά και από το εξωτερικό.

Η παροχή της κατάλληλης θεωρητικής και εργαστηριακής/πρακτικής εκπαίδευσης για την δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού ικανού να ασχοληθεί υπεύθυνα με την οργάνωση, διαχείριση και περαιτέρω ανάπτυξη υπηρεσιών βιοϊατρικής αναμένεται να έχει αλυσιδωτές, άμεσες ή έμμεσες θετικές επιπτώσεις στο κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο ανάπτυξης της χώρας.

Το πρόγραμμα προβλέπει ένα κύκλο σπουδών (τέσσερα διδακτικά εξάμηνα) στις ακόλουθες έξι κατευθύνσεις:

  • Ιατρική Βιοχημεία-Ανοσολογία
  • Μοριακή Γενετική-Κυτταρογενετική
  • Νευροεπιστήμες
  • Μοριακή Ανατομική-Μοριακή Ιστοπαθολογία
  • Φαρμακολογία-Τοξικολογία
  • Βλαστικά κύτταρα και Αναγεννητική Ιατρική

και οδηγεί στην απόκτηση διπλώματος ειδίκευσης στις Βιοϊατρικές Επιστήμες.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας και Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών, πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφών με τις Βιοϊατρικές Επιστήμες.

Τύπος

Τμήματος