Το αντικείμενο του ΠΜΣ αφορά την αειφόρο παραγωγή και διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας με προστασία του περιβάλλοντος. Περιλαμβάνει τη συνεργασία των επιστημονικών πεδίων των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, ελέγχου, τηλεπικοινωνιών, υπολογιστών, ψηφιακών και αναλογικών ηλεκτρονικών με σκοπό την παραγωγή, μεταφορά και διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας με έξυπνα δίκτυα (όπου περιλαμβάνονται όλες οι ανανεώσιμες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας, τα μικροδίκτυα, προβλήματα κατανεμημένων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, προβλήματα ποιότητας ισχύος, ευέλικτα συστήματα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (FACTS), κ.λ.π.).

Στόχος του ΠΜΣ είναι η περαιτέρω προαγωγή της Επιστημονικής και Τεχνολογικής γνώσης και η προώθηση της έρευνας σε σύγχρονα, προχωρημένα αντικείμενα της επιστήμης του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών. Με την ανάλυση περίπλοκων ενεργειακών και αναπτυξιακών προγραμμάτων του σύγχρονου τρόπου ζωής, προάγεται η οικολογική, αειφόρος ανάπτυξη της χώρας σε ένα περιβάλλον ταχέως μεταβαλλόμενης τεχνολογίας και προάγονται τα αντίστοιχα ερευνητικά πεδία.

Το επιστημονικό αντικείμενο του ΠΜΣ εντάσσεται στις ευρύτερες γνωστικές περιοχές και περιοχές δράσης για τις οποίες η ελληνική Πολιτεία έχει θέσει υψηλή προτεραιότητα, όπως η αξιοποίηση της πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας για την προστασία του περιβάλλοντος, με στόχο την καλύτερη ποιότητα ζωής σε όλους τους τομείς και για όλους τους πολίτες. Ανταποκρίνεται στις εκφρασμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας για την εξειδίκευση επιστημόνων σε τομείς που συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας σε ένα περιβάλλον ταχέως μεταβαλλόμενης τεχνολογίας. Οι εκπαιδευόμενοι με τις ερευνητικές και επαγγελματικές δεξιότητες που θα αποκτήσουν θα είναι σε θέση να προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στον τομέα της έρευνας, του σχεδιασμού, αξιολόγησης και εφαρμογής στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στις σύγχρονες ηλεκτρονικές διατάξεις και δίκτυα υπολογιστών και στα υπερσύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα.

Απευθύνεται: Στους διπλωματούχους των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών και πτυχιούχων Τμημάτων Φυσικής της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και αποφοίτων Τμημάτων ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας, Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρονικών, Υπολογιστών και Πληροφορικής.