Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ-ΒΙΜ) έχει  ως γνωστικό αντικείμενο την εκπαίδευση διπλωματούχων μηχανικών και πτυχιούχων ΑΕΙ συναφών ειδικοτήτων στο επιστημονικό πεδίο της Βιοϊατρικής Μηχανικής καθώς και η εκτέλεση επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας στο ως άνω πεδίο.

Σκοπός του ΔΠΜΣ−ΒΙΜ είναι η εκπαίδευση διπλωματούχων μηχανικών και πτυχιούχων ΑΕΙ/ΑΤΕΙ συναφών ειδικοτήτων στο επιστημονικό πεδίο της Βιοϊατρικής Μηχανικής καθώς και η εκτέλεση επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας στο ως άνω πεδίο και συγκεκριμένα:

1. Η εξειδίκευση μηχανικών και επιστημόνων θετικής κατεύθυνσης στις εφαρμογές της τεχνολογίας στην Ιατρική, ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του Τομέα της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και στην προαγωγή της υγείας.
 
2. Η σε βάθος κατάρτιση και ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων των μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να εξασφαλίζεται τόσο η εξειδίκευση όσο και η συμβολή τους στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της πρωτογενούς επιστημονικής έρευνας, αλλά και στη διαμόρφωση και προαγωγή της επιστημονικής σκέψης.

Το ΔΠΜΣ−ΒΙΜ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Βιοϊατρική Μηχανική».

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) είναι 3 (τρία) ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης της ΔΕ.

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους τριάντα (30) ετησίως.

Οι φοιτητές δεν καταβάλλουν τέλη φοίτησης.