Προκήρυξη Θέσεων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, στο πλαίσιο του προγράμματος « Φ.Κ. 2554 », ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάθεση του έργου της προπονητικής και διδασκαλίας αθλημάτων (φοιτητές-τριες και εργαζόμενοι αντίστοιχα) του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου αν συμπληρωθούν τα ανάλογα τμήματα, έως και  10 μήνες για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, με ωριαία αντιμισθία,  για Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ελληνικών Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχων ισότιμων Τμημάτων του εξωτερικού με αντίστοιχα προσόντα όπως περιγράφονται κάτωθι:

Αντικείμενο Έργων:             

-Προπονητική και Διδασκαλία στα αθλήματα: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ,  ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ, ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ, ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ, ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ και σύστημα γυμναστικής PILATES (Πιλάτες), AQUA AEROBIC, ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  σε φοιτητές και φοιτήτριες, εργαζόμενους και παιδιά εργαζομένων σχολικής ηλικίας του Πανεπιστημίου Πατρών, στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών-Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου, στην Πανεπιστημιούπολη, Ρίο Πάτρας.

Απαραίτητα Προσόντα:                    

-Πτυχίο Τ.Ε.Φ.Α.Α. (Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού) Ελληνικού Πανεπιστημίου, ή ισότιμου  Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της αλλοδαπής     αναγνωρισμένο στην Ελλάδα.

-Ειδικότητα στα παραπάνω αθλήματα ή αναγνωρισμένη άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή-τριας από την αντίστοιχη Ομοσπονδία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Μόρια: 20

Επιθυμητά Προσόντα:          

-Ανάλογη εργασιακή (προπονητική ή/και διδακτική) εμπειρία τουλάχιστον (1) ενός έτους σε παρόμοια θέση. Μόρια: 30

-Συνέντευξη. Μόρια: 50

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνα κ.ά.), και φάκελο βιογραφικών στοιχείων που θα περιλαμβάνει:

-Βιογραφικό σημείωμα

-Αντίγραφα τίτλων σπουδών

-Λοιπά αποδεικτικά στοιχεία για τα επιθυμητά προσόντα.

Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) για την ισοτιμία - αντιστοιχία του τίτλου. Τίτλοι σπουδών για τους οποίους έχει εκδοθεί πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ, ισχύουν και γίνονται δεκτοί.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται προσωπικώς ή με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου (Πανεπιστημιούπολη), τηλ. 2610.993055 και από ώρα 09:00 έως και 13:00, έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς από τη Γραμματεία του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου για τις ημέρες και τις ώρες των συνεντεύξεων.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

Προγράμματος Φ.Κ.2554

Υπεύθυνος: 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΣ
Τηλέφωνο: 
2610993055
Fax: 
2610994262
Κατηγορία: 
Χρήστες: