Αποτελέσματα Συνεντεύξεων Προγράμματος Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση ακδ. έτους 2015-2016

Επισυνάπτεται η μοριοδότηση με φθίνουσα βαθμολογία  των συμμετεχόντων φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για πρακτική άσκηση ακαδ. έτους 2015-2016.

Εγκρίνεται η μετακίνηση των φοιτητών που έχουν λάβει από 140 μόρια και άνω, ήτοι 114 άτομα.

Τέλος, επισυνάπτεται έντυπο με  οδηγίες για τους εγκεκριμένους φοιτητές.

Υπεύθυνος: 
κ. Πολυξένη Χριστιά
Τηλέφωνο: 
2610 969036
Fax: 
2610 994441