Η Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας παρέχει διοικητική υποστήριξη  και έχει την ευθύνη της διαχείρισης  και του συντονισμού σε θέματα φοιτητικών παροχών και ειδικότερα σε θέματα που αφορούν στη σίτιση, στέγαση, ψυχαγωγία και περίθαλψη των φοιτητών καθώς και της διοικητικής υποστήριξης θεμάτων των Φοιτητικών Εστιών.
Η Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα:

α) Τμήμα Σίτισης και παροχών
β) Τμήμα Πρόνοιας και Εκδηλώσεων
γ) Τμήμα Υγειονομικής Περίθαλψης
δ) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Θεμάτων Φοιτητικής Εστίας
ε) Τμήμα Υπηρεσιών Φοιτητικής Μέριμνας (Μεσολόγγι)
στ) Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας (Κουκούλι)

Υπεύθυνος

Προϊσταμένη Διεύθυνσης: Παρασκευή Ασπιώτη, Τηλ: 2610 997970, Email: paspioti@upatras.gr