ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας και Κάδων Ανακύκλωσης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας και Κάδων Ανακύκλωσης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών

Αναθέτουσα Αρχή: Πανεπιστήμιο Πατρών

Προϋπολογισμός: 66.217,05 € (συμπ. ΦΠΑ 23%)

Κριτήριο Ανάθεσης: Τη χαμηλότερη τιμή ανά Ομάδα προσφερόμενων ειδών

Ημερομηνία & ώρα λήξης υποβολής προσφορών διαγωνισμού: 18 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 10:30

Ημερομηνία & ώρα διενέργειας διαγωνισμού: 18 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 11:00

Πηγή Χρηματοδότησης: Τακτικός Προϋπολογισμός

 

Υπεύθυνος: 
Μαρία Λαμπροπούλου
Τηλέφωνο: 
2610 969024
2610 969030
Fax: 
2610 992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: