Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Παγκακιων σε χώρους της Πανεπιστημιούπολης

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Παγκακιων σε χώρους της Πανεπιστημιούπολης

Αναθέτουσα Αρχή: Πανεπιστήμιο Πατρών

Προϋπολογισμός: 2.029,50 € (συμπ. Φ.Π.Α. 23%)

Κριτήριο Ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμή

Ημερομηνία & ώρα λήξης υποβολής προσφορών διαγωνισμού: 18 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 08:30 π.μ

Ημερομηνία & ώρα διενέργειας διαγωνισμού: 18 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 09:00 π.μ

Πηγή Χρηματοδότησης: ΠΔΕ 2014ΣΕ54600022

Υπεύθυνος: 
Μαρία Λαμπροπούλου
Τηλέφωνο: 
2610 969024
2610 969030
Fax: 
2610 992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: