Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίου Πατρών

 

                                                                                                                                             Πάτρα    12  /  2  /2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Προκηρύσσει

 

την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, 2) Ιατρικής, 3) Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης και 4) Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών.  

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Δυναμική Αναγνώριση και Διάγνωση Πολύπλοκων Στοχαστικών Μηχανολογικών Συστημάτων».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 79/5-2-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ:   72Λ1469Β7Θ-Ξ6Κ                                        ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001045112

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 64/2-2-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ:   7ΦΥΗ469Β7Θ-1Γ1                                        ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001045352

 

 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

 

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική των Εικαστικών Τεχνών με την υποστήριξη των Νέων Τεχνολογιών».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 64/2-2-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ:   7ΕΝ0469Β7Θ-0Σ2                                         ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001045511

 

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 64/2-2-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: ΩΡ4Ε469Β7Θ-ΘΞΦ                                        ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001046036

 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της σχολικής τάξης: Εκπαιδευτικές πρακτικές».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 64/2-2-2016 τ. Γ΄  

ΑΔΑ:   Ω1Γ9469Β7Θ-ΣΑΡ                                       ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001045963

 

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνικό Θέατρο».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 64/2-2-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ:   7ΨΗ2469Β7Θ-ΓΝΦ                                      ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001046117

 

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων  για  τις  ανωτέρω  θέσεις

είναι η     12    /   4    / 2016

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος.

 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και στα τηλέφωνα:

 

  1.  Μηχανολόγων και                                          e-mail: secretar@mech.upatras.gr

 Αεροναυπηγών Μηχανικών                            Ιστότοπος: www.mead.upatras.gr

                                                                              τηλ.: 2610-969400/969402/969403

                                   

       

  1.  Ιατρικής                                                          e-mail: secretary@med.upatras.gr

                                                                          Ιστότοπος: www.med.upatras.gr

                                                                          τηλ.: 2610-969100/992942/969114

 

  1.  Παιδαγωγικό Δημοτικής                                e-mail: gpapaspi@upatras.gr

    Εκπαίδευσης                                               Ιστότοπος: www.elemedu.upatras.gr  

                                                                  τηλ.: 2610-969700-3/969704

 

  1. Θεατρικών Σπουδών                                     e-mail: theatrical-studies@upatras.gr

   Ιστότοπος: www.theaterst.upatras.gr

   τηλ.: 2610-969360

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

 

                                                                                       ΜΑΡΙΝΑ Π. ΚΟΡΦΙΑΤΗ

Κατηγορία: 
Χρήστες: