Στο Πανεπιστήμιο Πατρών λειτουργεί Εταιρεία με την επωνυμία  “Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Πατρών” με την μορφή Ανωνύμου Εταιρείας η οποία ιδρύθηκε με το Π.Δ. 32/1993 και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 261/2000.

Οι σκοποί της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3  παρ. 1 του Π.Δ. 32/93 είναι η αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 7 του Ν.1268/1982. Ως περιουσία νοείται τόσο η κινητή όσο και η ακίνητη που περιέρχεται στην Εταιρεία από οποιαδήποτε πηγή, εκτός εκείνης που έχει εκάστοτε προσδιοριστεί προς χρήση των Διοικητικών και Ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου, για την οποία η εταιρεία μπορεί να προβαίνει επ’ αμοιβή μόνο σε εργασίες επιμελείας και συντηρήσεως.

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του νομικού προσώπου της Εταιρείας, και οι αρμοδιότητές της ασκούνται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία συνεδριάζει ειδικά για το σκοπό αυτό. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Εταιρείας προεδρεύει της Γ.Σ, ή εφόσον κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του.

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, η σύνθεση του οποίου έχει ως εξής:

Ι. Πρόεδρος της Εταιρείας:
Ο Πρύτανης, Καθηγητής κ. Χρήστος Ι. Μπούρας

ΙΙ. Τρία (3) μέλη ΔΕΠ που ορίζονται από τη Σύγκλητο με τετραετή θητεία:
    1. κ. Χαράλαμπος Γώγος, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής
    2. κ. Νικόλαος Ανυφαντής, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων
        και Αεροναυπηγών Μηχανικών
    3. κ. Δημήτριος Τζελέπης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

ΙII. Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Βασίλειος Κωστόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

IV. Ο  Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Σπήλιος Ρόδης-Ροδόπουλος

V. Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Προγραμματισμού και Δικτύων, κ. Αχιλλέας Χαντζόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών έχει οριστεί ο Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Αλέξανδρος Κατσαούνης

Περισσότερες πληροφορίες και Ανακοινώσεις διατίθενται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στο σύνδεσμο http://unico.upatras.gr  ή στη Γραμματεία της Εταιρείας (Τηλ. 2610-997813).

Διεύθυνση

Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Πατρών Πανεπιστήμιο Πατρών Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημιούπολη Πατρών
26 504 Πάτρα
Ελλάδα

Τηλέφωνο

2610997813