Προμήθεια και Εγκατάσταση 6 Συστημάτων Split Unit σε χώρους του κτιρίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών

Προμήθεια και Εγκατάσταση 6 Συστημάτων Split Unit σε χώρους του κτιρίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών

Προϋπολογισμός: 3.950,00 συμπ. ΦΠΑ 23%

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας Διαγωνισμού: 25 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ.

Πηγή Χρηματοδότησης: ΠΔΕ2014ΣΕ54600026

Υπεύθυνος: 
Μαρία Λαμπροπούλου
Τηλέφωνο: 
2610 969024
2610 969030
Fax: 
2610 992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: