Προμήθεια Υποχλωρώδους Νατρίου

Προμήθεια Υποχλωρώδους Νατρίου

Προϋπολογισμός: 6.457,50 € συμπ. ΦΠΑ 23%

Κριτήριο Ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμή

Ημερομηνία & Διενέργεια διαγωνισμού: 25 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 12:00 μ.

Πηγή χρηματοδότησης: Τακτικός Προϋπολογισμός

Υπεύθυνος: 
Μαρία Λαμπροπούλου
Τηλέφωνο: 
2610 969024
2610 969030
Fax: 
2610 992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: