Εργασίες Υπηρεσιών Μεταφοράς

Εργασίες Υπηρεσιών Μεταφοράς

Προϋπολογισμός: 14.883,00 € συμπ. ΦΠΑ 23%

Κριτήριο Ανάθεσης: Τη χαμηλότερη Τιμή

Ημερομηνία και Ώρα Διενέργειας Διαγωνισμού: 2 Μαρτίου 2016 και ώρα 09:00 π.μ

Πηγή Χρηματοδότησης: Τακτικός Προϋπολογισμός

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Μαρία Λαμπροπούλου
Τηλέφωνο: 
2610 969024
2610 969030
Fax: 
2610 992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: