Προμήθεια Οικοδομικών Μικροϋλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου

Προμήθεια Οικοδομικών Μικροϋλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου

Προϋπολογισμός: 7.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 23%

Κριτήριο Ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμή

Ημερομηνία & Ώρα Διενέργειας Διαγωνισμού: 07 Μαρτίου 2016 & ώεα 10:00 π.μ

Πηγή Χρηματοδότησης: ΠΔΕ

Υπεύθυνος: 
Μαρία Λαμπροπούλου
Τηλέφωνο: 
2610 969024
2610 969030
Fax: 
2610 992349
Χρήστες: