Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός, με ηλεκτρονικώς υποβαλλόμενες σφραγισμένες προσφορές για "Προμήθεια και εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και συστημάτων κλιματισμού σε αίθουσες του Παν/μίου Πατρών" - Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή

Αριθμός Διακήρυξης 3/16

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμό σε Ευρώ, με ηλεκτρονικώς υποβαλλόμενες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την "Προμήθεια και εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και συστημάτων κλιματισμού σε αίθουσες του Πανεπιστημίου Πατρών", συνολικού ποσού ενενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ευρώ (95.940,00 €) (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Αναθέτουσα Αρχή: Πανεπιστήμιο Πατρών
Είδος Διαγωνισμού: Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός
Κριτήριο Αξιολόγησης: Η χαμηλότερη τιμή
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:
Ημερομηνία : 28 Μαρτίου 2016
Ημέρα :Δευτέρα
Ώρα : 18 : 00

Τόπος Υποβολής προσφορών του Διαγωνισμού:
Διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (ηλεκτρονική υποβολή)

Συνολικός Προϋπολογισμός Δαπάνης:

78.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) Εβδομήντα οχτώ χιλιάδες ευρώ.
95.940,00€ (συμπ. Φ.Π.Α. 23%) Ενενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια σαράντα ευρώ.
Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης: 26/02/2016

CPV: 42511110-5, 42512000-8, 42512300-1, 45331200-8
 

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 22 Μαρτίου 2016 Ώρα 13:00
Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 28 Μαρτίου 2016 Ώρα 18:00
Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών: 01 Απριλίου 2016 Ώρα 10:00

 

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Λαμπροπούλου Μαρία
Τηλέφωνο: 
+302610996670
Fax: 
+3026109923479
Κατηγορία: 
Χρήστες: