Οικογενειακό Επίδομα

Σας ενημερώνουμε ότι προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος της Υπηρεσίας μας σχετικά με την παροχή οικογενειακού επιδόματος βάσει των διατάξεων του άρθρου 17 του Νόμου 4024/2011 και της αρίθμ. oικ. 2/78400/0022/14-11-2011 ερμηνευτικής εγκυκλίου του Υπουργού Οικονομικών, θα πρέπει να προσκομίσετε έως τις 15/3/2016 (αν δεν έχετε ήδη προσκομίσει) στο Τμήμα Μισθοδοσίας, Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

Επιπλέον, για τέκνα που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση (Προπτυχιακά ή Μεταπτυχιακά), καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, παρακαλούμε να μας προσκομίσετε έως την ανωτέρω ημερομηνία (αν δεν έχετε ήδη προσκομίσει) Βεβαίωση Εγγραφής από την οικεία Σχολή, όπου να φαίνονται τόσο η αρχική εγγραφή όσο και τα έτη κανονικής φοίτησης της Σχολής τους.

 

Προς ενημέρωσή σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω αναφερομένου Νόμου και της ερμηνευτικής εγκυκλίου:

 

1.    Για την ενίσχυση της οικογένειας των υπαλλήλων, χορηγείται μηνιαία οικογενειακή παροχή για τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον. Η εν λόγω παροχή χορηγείται για τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη Μέση Εκπαίδευση.

2.    Ειδικά, για τέκνα που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), η παροχή δίδεται μόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους, που προβλέπεται από τον οργανισμό κάθε Σχολής, σε καμία περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.

3.    Για τη διακοπή της παροχής, λόγω συμπλήρωσης των ανωτέρω, κατά περίπτωση, ορίων, ως ημέρα γέννησης των παιδιών θεωρείται η 31 Δεκεμβρίου του έτους γέννησής τους και, προκειμένου περί φοιτητών ή σπουδαστών, η λήξη του ακαδημαϊκού ή σπουδαστικού έτους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαπίστωση των προϋποθέσεων χορήγησης της οικογενειακής παροχής καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή στον αριθμό των τέκνων που αυξάνουν την παροχή αυτή γίνεται με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου που υποβάλλεται στην Υπηρεσία μας, μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά (π.χ. ληξιαρχική πράξη γέννησης, βεβαίωση φοίτησης κ.λ.π.).

 

 

 

 

                    Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

 

 

                         ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ