Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές - Σιδηρουργικές Εργασίες Συντήρησης

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές - Σιδηρουργικές Εργασίες Συντήρησης

Προϋπολογισμός: 15.621,00 € (συμπ. ΦΠΑ 23%)

Ημερομηνία & ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 17 Μαρτίου 2016, ημέρα Πέμπτη & ώρα 10:30 π.μ.

Ημερομηνία & ώρα διενέργειας διαγωνισμού: 17 Μαρτίου 2016, ημέρα Πέμπτη & ώρα 11:00 π.μ.

Πηγή χρηματοδότησης:  ΠΔΕ 2014ΣΕ54600026

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Μαρία Λαμπροπούλου
Τηλέφωνο: 
+302610996670
Fax: 
+302610992349
Κατηγορία: 
Χρήστες: