Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την "Προμήθεια γραφικής ύλης, για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών"

Ανοικτός  Δημόσιος  Ηλεκτρονικός  Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την "Προμήθεια γραφικής ύλης,  για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών,  για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2016", με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά Ομάδα προσφερόμενων ειδών.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 81.300,81€

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ME ΦΠΑ: 100.000,00 €

CPV: 30192700-8, 30237000-9, 30192000-1

 

Επισυναπτόμενα: 
Κατηγορία: 
Χρήστες: