Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού

>>Η Άννα Ρούσσου, Καθ. Τμ. Φιλολογίας και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού.
 
Το Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΕΕΓΠ) της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΣΑΚΕ) ιδρύθηκε με Πρυτανική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2273/21.10.2015) μετά από έγκριση της Συγκλήτου (27.8.2015), κλείνοντας έτσι έναν κύκλο ενεργειών που είχαν ξεκινήσει επί Πρυτανείας Γ. Παναγιωτάκη σε συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της Σχολής. Το ΕΕΓΠ περιλαμβάνει στους στόχους του τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και την προβολή του ελληνικού πολιτισμού μέσα από τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύονται στη ΣΑΚΕ. Στην παρούσα χρονική στιγμή έρχεται να καλύψει την ανάγκη για τη διδασκαλία της ελληνικής σε ξένους φοιτητές του Πανεπιστημίου και κυρίως να ανταποκριθεί σε ένα ευρύτερο διεθνές ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό.
Η λειτουργία του Εργαστηρίου απαιτεί τη δημιουργία μιας ακαδημαϊκής και διοικητικής δομής, η οποία σε διάστημα 5ετίας θα έχει μπει σε πλήρη ανάπτυξη. Στις άμεσες προτεραιότητες περιλαμβάνεται η οργάνωση της διδασκαλίας της ελληνικής σε ξένους και η αντίστοιχή των γλωσσικών επιπέδων με τα καθιερωμένα επίπεδα γλωσσομάθειας κατά τη διάρκεια του έτους (π.χ., σε ξένους φοιτητές), καθώς και με τη μορφή θερινών μαθημάτων. Τα μαθήματα αυτά θα πλαισιώνονται από σεμινάρια που θα καλύπτουν μορφές του ελληνικού πολιτισμού (λογοτεχνία, φιλοσοφία, θέατρο).
Το ΕΕΓΠ έχει ως στόχο την προβολή των ανθρωπιστικών επιστημών, μέσα από την θεσμοθετημένη προώθηση νέων δράσεων που θα σχετίζονται με τη διδασκαλία της ελληνικής σε ξένους, την ενίσχυση της διδακτικής της γλώσσας, και τη διοργάνωση θερινών σχολείων. Σε αυτό το πλαίσιο, λειτουργεί ως ένα «εργαλείο» για την ενδυνάμωση υπαρχουσών συνεργασιών, όπως με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Χάρβαρντ, την ανάπτυξη νέων συνεργασιών με ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού που έχουν έδρες ελληνικών σπουδών, καθώς και για τη διεκδίκηση ερευνητικών προγραμμάτων. Τέλος, το ΕΕΓΠ έχει στους στόχους του και τη δια βίου μάθηση, μέσα από τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων που θα φέρουν τη διασφάλιση και πιστοποίηση ποιότητας του Πανεπιστημίου Πατρών.
 
Σύνταξη: