Το κοινό στο οποίον απευθύνεται είναι κυρίως απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημάτων, τμημάτων Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας, και Πολυτεχνικών Τμημάτων, με ενδιαφέρον σε θέματα εκπαίδευσης. Το ΔΠΜΣ αποσκοπεί στην παροχή μεταπτυχιακών σπουδών υψηλού επιπέδου και, κατά συνέπεια, στην παροχή των κατάλληλων εκείνων εφοδίων που θα δώσουν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη δυνατότητα αφενός μεν να ακολουθήσουν ερευνητική σταδιοδρομία συνεχίζοντας τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο με ακαδημαϊκές προοπτικές, αφετέρου δε να ασχοληθούν ως εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με μια ολιστική, βαθιά κατανόηση των κλάδων των Θετικών Επιστημών. Οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ θα είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν σημαντικές προκλήσεις σε τομείς όπως η ενέργεια, η υγεία, η προστασία του περιβάλλοντος,κλπ. Το ΔΠΜΣ θα δημιουργήσει επιστήμονες, οι οποίοι θα είναι εξοικειωμένοι με την επίλυση πραγματικών προβλημάτων, την παραγωγή νέων ιδεών και μεθόδων και τη διαχείρισή τους σε σχολικό περιβάλλον.