Ενημέρωση σχετικά με την υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης («Πόθεν Έσχες») και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων του άρθρου 1 του Ν.3213/2003, όπως ισχύει για το οικονομικό έτος 2016 (χρήση 2015)

Στα επισυναπτόμενα έγγραφα αναφέρονται οι διαδικασίες που αφορούν στη συμπλήρωση και υποβολή από τους υπόχρεους των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης («Πόθεν Έσχες») και Οικονομικών Συμφερόντων.