Ο χώρος φιλοξενίας του Πανεπιστημίου Πατρών, που βρίσκεται στο Προάστιο Πατρών, εξυπηρετεί κυρίως αλλοδαπούς φοιτητές μεταπτυχιακούς και διδάσκοντες για περιορισμένο χρόνο οι οποίοι επισκέπτονται το Πανεπιστήμιο μέσω προγραμμάτων ανταλλαγής.

Η διάθεση των δωματίων στο χώρο φιλοξενίας του Πανεπιστημίου στο Προάστιο γίνεται με προτεραιότητα μετά από σχετικό αίτημα των συντονιστών-μελών Δ.Ε.Π. των Τμημάτων με την ακόλουθη διαδικασία.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ – ΠΡΟΑΣΤΙΟ

A. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

- Αλλοδαποί φοιτητές

- ERASMUS Studies

- μεταπτυχιακοί

- διδάσκοντες και

- μεμονωμένοι ειδικών κατηγοριών (προπτυχιακοί φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, ερευνητές, Παν/κοί υπότροφοι κ.λπ)

B. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

- Σύμβαση

- Κανονισμός Λειτουργίας

- Ενημέρωση για οικονομικές υποχρεώσεις των ενοίκων

- Φοιτητές ERASMUS Studies https://www.upatras.gr/el/erasmus_mobility (GR) https://www.upatras.gr/en/erasmus_mobility (ENG)

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

- Ο Επόπτης - Μέλος ΔΕΠ συμπληρώνει το αίτημα δύο μήνες πριν την άφιξη του ενδιαφερoμένου  .

- Αποστολή του αιτήματος στη Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας

- Συμπλήρωση και υποβολή από ενδιαφερόμενο σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης στο e-mail dfm@upatras.gr με τα σχετικά δικαιολογητικά

Δ. ΈΓΚΡΙΣΗ

- Έλεγχος από τη Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας για τη διαθεσιμότητα και πλήρωση των προϋποθέσεων

- Έγκριση αιτήματος

Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΟΥ

- Οι υποχρεώσεις ενοίκου περιγράφονται στο παράρτημα 1 του Κανονισμού Λειτουργίας

ΣΤ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

- Ο αρμόδιος υπάλληλος της Δ/νσης μια εβδομάδα προ της αναχώρησης του ενοικιαστή ενημερώνει τον επόπτη καθηγητή για την ορθή χρήση του κανονισμού λειτουργίας του Χώρου Φιλοξενίας καθώς και των οικονομικών υποχρεώσεων του ενοίκου.

- Για τους φοιτητές ERASMUS studies, θα χορηγείται βεβαίωση ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων στο Χώρο Φιλοξενίας (Προάστιο), την οποία θα καταθέτουν στο τμήμα Διεθνών Σχέσεων, προς ολοκλήρωση της αναχώρησής τους από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 2610997-969 & 2610434-820

EMAIL: dfm@upatras.gr,

spirlou@upatras.gr