Ορισµός πραγµατογνωµόνων έτους 2017

Προκειµένου  να  αποστείλουµε  στην  Εισαγγελία  Πρωτοδικών  Πατρών  κατάσταση προσωπικού για διορισµό πραγµατογνωµόνων, παρακαλούµε να ενηµερώσετε τα µέλη σας, σε περίπτωση  που  επιθυµούν  να συµπεριληφθούν  στο  νέο  πίνακα  πραγµατογνωµόνων  κατά ειδικότητες για το έτος 2017, να το δηλώσουν στο Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας (τηλεφωνικά 2610-969894 ή µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο dioikmerimna@upatras.gr), το αργότερο µέχρι την 22.8.2016.

Τηλέφωνο: 
2610 969894