Ορισµός διερµηνέων έτους 2017

Προκειµένου  να  αποστείλουµε  στην  Εισαγγελία  Πρωτοδικών  Πατρών  κατάσταση προσωπικού  για  διορισµό  διερµηνέων,  παρακαλούµε  να  ενηµερώσετε  τα  µέλη  σας,  σε περίπτωση που επιθυµούν να συµπεριληφθούν στο νέο πίνακα διερµηνέων για το έτος 2017, να το δηλώσουν στο Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας (τηλεφωνικά 2610-969894 ή µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο dioikmerimna@upatras.gr) το αργότερο µέχρι την 22.8.2016.

Τηλέφωνο: 
2610 969894