Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 127/13-07-2016 τ.Α' δημοσιεύτηκε το Προεδρικό Διάταγμα με αρ. 69, που αφορά στην αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα.
Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 26 "Βαθμολογική ένταξη - Αναγνώριση προϋπηρεσίας" του Ν.4369/2016 το παραπάνω Προεδρικό Διάταγμα καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας ((έως επτά, (7) έτη)) σε συναφές αντικείμενο που έχει διανυθεί πριν από το διορισμό του/της υπαλλήλου εκτός του δημοσίου τομέα.