Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό εφορευτικής επιτροπής για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων υπαλλήλων στο υπηρεσιακό συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πατρών

ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19-9-1988 (ΦΕΚ 684/Β΄/1988) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/7-12-1988 (ΦΕΚ 876/Β΄/1988), ΔΙΔΑΔ/Φ.37/165/30179/3-9-1990 (ΦΕΚ 562/Β΄/1990) όμοιες, καθώς και την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.9/683/ 19516/26-9-2001 (ΦΕΚ 1246/Β΄/2001 υπουργικές αποφάσεις

Έχοντας υπόψη το άρθρο 8 της ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16.9.1988 (ΦΕΚ 684/ 19.9.1988 τ. Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, ανακοινώνουμε ότι την 2α Αυγούστου έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., στην Πάτρα, στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην Πανεπιστημιούπολη – Ρίο, κεντρικό κτήριο Διοικητικών Υπηρεσιών, στο ισόγειο, στο γραφείο της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, θα διενεργηθεί κλήρωση για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των εφορευτικών επιτροπών για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων των μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων στο υπηρεσιακό συμβούλιο του Ιδρύματος.

Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των εφορευτικών επιτροπών κληρώνονται από τους εγγεγραμμένους στον οριστικό πίνακα εκλογέων για το υπηρεσιακό συμβούλιο.

Η κλήρωση είναι δημόσια, θα διεξαχθεί από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών ή τον νόμιμο αναπληρωτή της ενώπιον δύο τουλάχιστον Προϊσταμένων Διευθύνσεων ή Τμημάτων και, αν αυτοί απουσιάζουν, ενώπιον δύο υπαλλήλων, καθώς και με παρουσία ενός εκπροσώπου από κάθε συνδυασμό.

Η αρμόδια Διεύθυνση ενημερώνει αυθημερόν για το διορισμό τους τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, κατά τη σειρά κλήρωσης.