Οριστικοποίηση πινάκων εκλογέων για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού, για τη χρονική περίοδο από 1-1-2017 έως 31-12-2018

ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19-9-1988 (ΦΕΚ 684/Β΄/1988) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/7-12-1988 (ΦΕΚ 876/Β΄/1988), ΔΙΔΑΔ/Φ.37/165/30179/3-9-1990 (ΦΕΚ 562/Β΄/1990) όμοιες, καθώς και την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.9/683/ 19516/26-9-2001 (ΦΕΚ 1246/Β΄/2001 υπουργικές αποφάσεις

           Σας γνωρίζουμε ότι στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, που βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου Α’ της Πανεπιστημιούπολης, αναρτήθηκαν σήμερα  Δευτέρα, 01-08-2016 και ώρα 14:30 μ.μ. οι  οριστικοί πίνακες εκλογέων των μονίμων και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) υπαλλήλων –όλων των κλάδων και ειδικοτήτων προσωπικού– που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.1988 (ΦΕΚ/Β/1988) απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως ισχύει, και αφορούν στην εκλογή νέων αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2017 έως 31-12-2018.