Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                        Πάτρα  2 / 9 / 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Προκηρύσσει

 

την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Πολιτικών Μηχανικών και 2) Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.  

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Μηχανικούς με έμφαση στις Διαφορικές Εξισώσεις ή Εξισώσεις Διαφορών ».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 802/29-8-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: ΩΧΝΩ469Β7Θ-ΦΝ2                                               ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ:00001472230

 

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Φυσική».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 813/31-8-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: ΩΑΕ7469Β7Θ-0Θ2                                                ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001472343

 

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Νανοδομημένα Ανόργανα Υλικά».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 801/29-8-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: 7ΙΧ4469Β7Θ-6Υ0                                                  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001472436

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων  για  τις  ανωτέρω  θέσεις

είναι η  2 / 11 / 2016

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος.

 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και  στα τηλέφωνα:

 

 

Πολιτικών Μηχανικών:                                 e-mail: dept@civil.upatras.gr

                                                                       Ιστότοπος: www.civil.upatras.gr

                                                                        τηλ.: 2610-996500/996501/996502

 

       Χημικών Μηχανικών:                                    e-mail: secretary@chemeng.upatras.gr,

                                                                            Ιστότοπος: www.chemeng.upatras.gr

                                                                             τηλ.: 2610-969500-503

 

                                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                            ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

 

                                                                                                                                     ΜΑΡΙΝΑ Π. ΚΟΡΦΙΑΤΗ

Κατηγορία: 
Χρήστες: