Απόφαση προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των διοικητικών υπαλλήλων στο κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών, για τη χρονική περίοδο από 1-1-2017 έως 31-12-2018

ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19-9-1988 (ΦΕΚ 684/Β΄/1988) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/7-12-1988 (ΦΕΚ 876/Β΄/1988), ΔΙΔΑΔ/Φ.37/165/30179/3-9-1990 (ΦΕΚ 562/Β΄/1990) όμοιες, καθώς και την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.9/683/ 19516/26-9-2001 (ΦΕΚ 1246/Β΄/2001 υπουργικές αποφάσεις

 Οι εκλογές θα διεξαχθούν την 10η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Σάββατο, στην Πάτρα, έδρα του ανωτέρω Συμβουλίου, στην Αίθουσα Σεμιναρίων (ισόγειο Α΄ κτηρίου Πανεπιστημιούπολης, δίπλα από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας).

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/ 19-9-1988 «Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» (ΦΕΚ/Β΄/684) Απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/7-12-1988 (ΦΕΚ/Β΄/876), ΔΙΔΑΔ/Φ.37/165/30179/3-9-1990 (ΦΕΚ/Β΄/562) και ΔΙΔΑΔ/Φ.37.9/683 /19516/26-9-2001 (ΦΕΚ/Β΄/1246) Υπουργικές Αποφάσεις:

  1. Η ψηφοφορία διαρκεί μία μέρα μόνο, από την 8η πρωινή μέχρι και την 5η μεταμεσημβρινή (17:00 μ.μ.) ώρα και γίνεται ενώπιον εφορευτικής επιτροπής.
  2. Η εφορευτική επιτροπή διευθύνει την εκλογή και τηρεί βιβλίο πρακτικών και πρωτόκολλο ψηφοφορίας. Ελέγχει την αστυνομική ταυτότητα αυτών που ψηφίζουν και επαληθεύει την εγγραφή τους στον πίνακα εκλογέων. Στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας που τηρεί, αναγράφει, κατά τη σειρά που προσέρχονται οι εκλογείς για να ψηφίσουν, το ονοματεπώνυμο τους καθώς και τον αριθμό τους στον πίνακα εκλογέων.
  3. Πριν και κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, της διαλογής των ψηφοδελτίων και της έκδοσης των αποτελεσμάτων μπορούν να είναι παρόντες στην εφορευτική επιτροπή οι υποψήφιοι ή οι αντιπρόσωποί τους ή οι αναπληρωτές αυτών. Όταν τελειώσει η ψηφοφορία κλείνεται το πρωτόκολλο ψηφοφορίας και υπογράφεται από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και τους παρευρισκόμενους υποψηφίους ή αντιπροσώπους ή αναπληρωτές τους.
  4. Κάθε υποψήφιος ή αντιπρόσωπός του ή αναπληρωτής του έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν στην εφορευτική επιτροπή ενστάσεις για παραβάσεις διατάξεων της ως άνω Απόφασης που τυχόν διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας μέσα ή έξω από την αίθουσα ψηφοφορίας. Οι ενστάσεις είναι γραπτές και καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο βιβλίο των πρακτικών που τηρεί η εφορευτική επιτροπή.
  5. Η ψηφοφορία για όσους υπαλλήλους υπηρετούν εκτός της έδρας του Πανεπιστημίου Πατρών, γίνεται με αλληλογραφία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 13 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.1988 (ΦΕΚ/Β΄/684) Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει. Μπορούν, όμως, να ψηφίσουν αυτοπροσώπως αν το επιθυμούν.
  6. Κάθε εκλογέας, αφού συμπληρώσει το ψηφοδέλτιο της επιλογής του, το τοποθετεί στον εκλογικό φάκελο τον οποίο κλείνει και στη συνέχεια τον θέτει στον ειδικό φάκελο ψηφοφορίας στον οποίο σημειώνει τα στοιχεία του ως αποστολέας. Έπειτα ταχυδρομεί τον ειδικό φάκελο επί αποδείξει στο εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των φακέλων αυτών μέλος της εφορευτικής επιτροπής, το ταχύτερο δυνατό, ώστε να φθάσει στον παραλήπτη μέχρι την 10η-12-2016, ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας. Φάκελοι που θα φθάσουν στον παραλήπτη –μέλος της εφορευτικής επιτροπής– μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, θεωρούνται εκπρόθεσμοι και δεν λαμβάνονται υπόψη.