Φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" η με αρ. πρωτ. Α3γ/Γ.Π.οικ.53790/15-7-16 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ:Ω915465ΦΥΟ-ΝΥΙ), με θέμα "Φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων".