Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

   Πάτρα  4  /10 / 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Προκηρύσσει

 

την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, 2) Ιατρικής, 3) Φαρμακευτικής, 4) Θεατρικών Σπουδών, 5) Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, 6) Φιλολογίας, 7) Φιλοσοφίας, 8) Διοίκησης Επιχειρήσεων και 9) Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.  

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Διεργασιών / Κατεργασιών Παραγωγής».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 934/30-9-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: ΩΩΛΖ469Β7Θ-5ΤΘ                                   ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001552600

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ι

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία - Γαστρεντερολογία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 915/27-9-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: 7307469Β7Θ-0ΗΥ                                     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001554545

 

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Γενική Παθολογία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 921/28-9-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: 7508469Β7Θ-ΑΑ9                                     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001552800

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή Αναπληρωτή Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Αναισθησιολογία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 921/28-9-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: Ω1ΣΤ469Β7Θ-ΦΥΩ                                   ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001552967

 

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική – Χειρουργική Μαστού».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 921/28-9-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: 6ΛΣΛ469Β7Θ-63Δ                                     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001553115

 

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία Ανθρώπου».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 913/27-9-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: 6ΩΛΨ469Β7Θ-Ρ8Ε                                   ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001553279

 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαίο ελληνικό θέατρο – αρχαία ελληνική φιλολογία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 912/27-9-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: 7851469Β7Θ-ΞΥΘ                                     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001553396

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ειδική Αγωγή με έμφαση στην Αγωγή Κωφών».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 915/27-9-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: ΩΖΝΒ469Β7Θ-ΓΚΑ                                   ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001553463

 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική Φιλολογία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 921/28-9-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: 7873469Β7Θ-Ζ48                                      ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001553570

 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Νεότερη Φιλοσοφία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 915/27-9-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: 7880469Β7Θ-ΟΣΘ                                     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001553645

 

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 927/28-9-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: Ω602469Β7Θ-ΑΘΚ                                    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001553716

 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μακροοικονομική».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 921/28-9-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: ΩΘΜΚ469Β7Θ-Ι2Θ                                   ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001554030

 

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ανάλυση».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 934/30-9-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: 7Β5Ε469Β7Θ-ΥΦ2                                    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001554119

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων  για  τις  ανωτέρω  θέσεις

είναι η   5 /  12   / 2016

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος.

 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και  στα τηλέφωνα:

 

Μηχανολόγων και                     e-mail: secretar@mech.upatras.gr

Αεροναυπηγών Μηχανικών:      Ιστότοπος: www.mead.upatras.gr

                                                            τηλ.: 2610-969400/969402/969403

 

 

Ιατρικής:                                  e-mail: secretary@med.upatras.gr

                                                            Ιστότοπος: www.med.upatras.gr

                                                            τηλ.: 2610-969100/992942/969114

 

 

 Φαρμακευτικής:                      e-mail: pharminf@.upatras.gr

                                                            Ιστότοπος: www.pharmacy.upatras.gr

                                                            τηλ.: 2610-962300

 

Θεατρικών Σπουδών:                e-mail: theatrical-studies@upatras.gr

                                                              Ιστότοπος: www.theaterst.upatras.gr  

                                                             τηλ.: 2610-969360

 

            Παιδαγωγικό Τμήμα                   e-mail: gpapaspi@upatras.gr

     Δημοτικής Εκπαίδευσης:             Ιστότοπος: www.elemedu.upatras.gr  

                                                               τηλ.: 2610-969700-3/969704

 

Φιλολογίας:                              e-mail: philsec@upatras.gr

                                                            Ιστότοπος: www.philology.upatras.gr

                                                     τηλ.:  2610-969312/969324/

                                                              2610-969361/969234

        

          Φιλοσοφίας:                                e-mail: philosophy@upatras.gr

                                                              Ιστότοπος:www.philosophy.upatras.gr    

                                                             τηλ.:2610-969300/997155/996234

            

            Διοίκησης Επιχειρήσεων:           e-mail: secretar@upatras.gr,

                                                            eyannop@upatras.gr

                                                                Ιστότοπος:  www.bma.upatras.gr

                   τηλ.: 2610-969988, 2610-997586

 

         

           Οικονομικών Επιστημών:           e-mail: econ-secr@upatras.gr

                                                              Ιστότοπος: www.econ.upatras.gr  

                                                             τηλ.: 2610-996270/969962/969983

                       

      

                                                                                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                                         ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

 

                                                                                          ΜΑΡΙΝΑ Π. ΚΟΡΦΙΑΤΗ

Κατηγορία: 
Χρήστες: