Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

   Πάτρα   5  / 10 / 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Προκηρύσσει

 

την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Βιολογίας, 2) Γεωλογίας, 3) Μαθηματικών, 4) Φυσικής, 5) Χημείας, 6) Επιστήμης των Υλικών, 7) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, 8) Πολιτικών Μηχανικών και 9) Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.  

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Γενετική».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 915/27-9-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ:63Η0469Β7Θ-ΕΧΝ                                     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ:00001558320

 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνική Γεωλογία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 913/27-9-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ:60ΔΠ469Β7Θ-Φ0Φ                                     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001558532

 

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διαφορικές Εξισώσεις – Δυναμικά Συστήματα».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 912/27-9-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: 6ΥΡΞ469Β7Θ-Β5Υ                                      ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001558665

 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική και Υπολογιστική Αστροφυσική».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 912/27-9-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: 7ΔΚΓ469Β7Θ-0Ω5                                       ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001558789

 

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ, ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ανόργανη Χημεία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 912/27-9-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: ΩΔ83469Β7Θ-49Ξ                                     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001558852

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Νανοδομημένα Υλικά – Κατεύθυνση θεωρητική».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 912/27-9-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: 6ΤΘΨ469Β7Θ-ΠΑΥ                                   ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001558938

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΙΚΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Δομές Δεδομένων και Συστήματα Λογισμικού για Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 913/27-9-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: 79ΛΡ469Β7Θ-ΤΡΔ                                    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001559018

 

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Προγραμματισμός και Λογισμικό για Παράλληλη Επεξεργασία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 913/27-9-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: 785Ω469Β7Θ-Γ1Β                                     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001559189

 

ΤΟΜΕΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Τηλεπικοινωνίες, Δίκτυα, Κινητές Επικοινωνίες».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 913/27-9-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: 7ΘΘΗ469Β7Θ-3ΚΖ                                    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001559345

 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 915/27-9-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: 7Θ7Μ469Β7Θ-1ΛΝ                                    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001559531

 

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωτεχνική Μηχανική με έμφαση σε Γεωφυσικές Μεθόδους και Σεισμικά Δίκτυα».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 913/27-9-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: Ω1Ρ1469Β7Θ-Θ5Ξ                                     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001559743

 

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και διαχείριση συγκοινωνιακής υποδομής».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 915/27-9-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ:7ΓΤΜ469Β7Θ-ΡΜ3                                      ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001559839

 

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένες Φυσικοχημικές Μέθοδοι και Διεργασίες».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 912/27-9-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: ΩΞ51469Β7Θ-7ΝΛ                                    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001559984

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων  για  τις  ανωτέρω  θέσεις

είναι η   5  12  / 2016

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος.

 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και  στα τηλέφωνα:

 

Βιολογίας:                                 e-mail: dgrambio@upatras.gr

                                                                          paspioti@upatras.gr

                                                             Ιστότοπος:  www.biology.upatras.gr

                                                             τηλ.: 2610-969200-205

 

 

Γεωλογίας:                                e-mail: nanlampr@upatras.gr,

                          geosecre@upatras.gr

                                                            Ιστότοπος:  www.geology.upatras.gr

                                                            τηλ.: 2610-997922-7590

 Μαθηματικών:                           e-mail: secr-math@math.upatras.gr

                                                              Ιστότοπος: www.math.upatras.gr   

                                                              τηλ.: 2610-996747/996748/996749/996750

 

Φυσικής:                                     e-mail: secrphysics@upatras.gr

                                                              Ιστότοπος: www.physics.upatras.gr   

                                                              τηλ.: 2610-996061/996072/996073

 

              Χημείας:                                 e-mail: Secretary@chemistry.upatras.gr

                                                             Ιστότοπος: www.chem.upatras.gr

                                                     τηλ.:  2610-996013/997101

                                                              2610-996009/996012

                                                           

 

       Επιστήμης των Υλικών:        e-mail: secretariat@msci.upatras.gr

                                                                mscisecr@upatras.gr

                                                     Ιστότοπος: www.matersci.upatras

                                                     τηλ.: 2610-969922/997554

 

Μηχανικών Η/Υ &                    e-mail: secretary@ceid.upatras.gr

             & Πληροφορικής:                   Ιστότοπος: www.ceid.upatras.gr

                                                           τηλ.: 2610-996940/996941/996939

 

      Πολιτικών Μηχανικών:           e-mail: dept@civil.upatras.gr

                                                      Ιστότοπος: www.civil.upatras.gr

                                                      τηλ.: 2610-996500/996501/996502

 

            Χημικών Μηχανικών:                 e-mail: secretary@chemeng.upatras.gr,

                                                               Ιστότοπος: www.chemeng.upatras.gr

                                                              τηλ.: 2610-969500-503

 

                         

           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

      ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

 

                                                                                              ΜΑΡΙΝΑ Π. ΚΟΡΦΙΑΤΗ

Κατηγορία: 
Χρήστες: