Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Αγροτική Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη της Υπαίθρου» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, έχει ως βασική επιδίωξη την εμβάθυνση και εμπέδωση της θεωρητικής και εφαρμοσμένης διάστασης της οικονομικής πολιτικής για τον αγροτικό τομέα, τη διαχείριση των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη/ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου. Το Π.Μ.Σ. έχει διάρκεια δύο εξάμηνα και απευθύνεται πρωτίστως σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και αναλυτικά εργαλεία στα ανωτέρω γνωστικά πεδία και να επιδιώξουν επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία σε συναφείς φορείς του ευρύτερου δημόσιου (κεντρική, περιφερειακή και τοπική διοίκηση, αναπτυξιακές εταιρείες) και ιδιωτικού (αγροτικοί συνεταιρισμοί και ενώσεις τους, περιβαλλοντικές οργανώσεις, επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κλπ.) τομέα. Απευθύνεται επίσης αλλά δευτερευόντως σε όσους επιθυμούν να ενταχθούν αργότερα σε Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών. Το Π.Μ.Σ. παρέχει ένα σύγχρονο θεωρητικό υπόβαθρο και αναβαθμισμένες δεξιότητες οικονομικής ανάλυσης τόσο σε μαθήματα κορμού (Μικροοικονομική, Μακροοικονομική, Ποσοτικές Μέθοδοι), όσο και σε μαθήματα που αντανακλούν την γνωστική του κατεύθυνση (Αγροτική Οικονομική και Πολιτική, Ανάπτυξη Υπαίθρου, Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων, Ειδικά Θέματα Αγροτικών Συνεταιρισμών, Ειδικά Θέματα Χωροταξικού Σχεδιασμού του Αγροτικού Χώρου, Διεθνές Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων, κ.λπ.).

Τύπος

Τμήματος