Μια άλλη άποψη για τη λογοτύπηση

Στο τεύχος του Ιανουαρίου 2017 του
@Up, στη στήλη Μικρές ειδήσεις
γίνεται αναφορά στην «καθιέρωση
της «σφραγίδας» σαν βασικού λογότυπου
του Ιδρύματος». Ίσως είναι χρήσιμο να
γίνουν κάποιες διευκρινίσεις με αφορμή το
κείμενο αυτό. Συγκεκριμένα, το
«προηγούμενο» λογότυπο δεν είχε προτα-
θεί, αλλά είχε εγκριθεί από τη Σύγκλητο του
Ιδρύματος το 2012. Μπορεί η αισθητική
του να είχε σχολιασθεί αρνητικά από κά-
ποιους, αλλά είχε εξίσου σχολιασθεί θετικά
από άλλους, άρα η αισθητική δεν είναι ένα
αντικειμενικό κριτήριο. Η «αισθητική» που
αφορά την απεικόνιση του Αγίου παραμέ-
νει και στη σφραγίδα. Το λογότυπο δεν είχε
3 διαφορετικές εκδόσεις αλλά την ίδια μορ-
φή με οριζόντια ή κάθετη διάταξη του λεκτι-
κού μέρους, ανάλογα με τον σχεδιασμό του
εντύπου. Τέλος, αναφέρεται ότι «σίγουρα η
αλλαγή είναι ένα πολύ θετικό βήμα στην
κατεύθυνσης μιας πιο ισχυρής ταυτότητας
του “brand” Upatras». Να σημειωθεί ότι στο
πλαίσιο της λογοτύπησης του 2012 ολο-
κληρώθηκε η εταιρική ταυτότητα του Πανε-
πιστημίου, η οποία, πέρα από τον σχεδια-
σμό του λογότυπου, περιλαμβάνει επίσης
οδηγίες χρήσης, επιλογή χρωμάτων, σχε-
διασμό εντύπων, σχεδιασμό προϊόντων για
εμπορική χρήση και οπωσδήποτε ένα εγ-
χειρίδιο χρήσης (manual) που ορίζει τα
παραπάνω και την εφαρμογή τους, έτσι
ώστε η εικόνα του Πανεπιστημίου να είναι
ομοιογενής εντός και εκτός του Ιδρύματος.
Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με την τότε
απόφαση της Συγκλήτου και τις οδηγίες
του εγχειριδίου χρήσης, η σφραγίδα, ως
τέτοια και όχι ως λογότυπο, είχε περιορι-
σμένη χρήση (σε πτυχία, επίσημες συμφω-
νίες και τα σχετικά, όπου δηλαδή επιβάλλε-

ται η χρήση της σφραγίδας). Αντίθετα το

λογότυπο, διατηρώντας το έμβλημα του

Πανεπιστημίου (Άγιος Ανδρέας) είχε ως
στόχο με το λεκτικό μέρος να προβάλει το
όνομα του Πανεπιστημίου, όπως συνηθίζε-
ται στις σύγχρονες εφαρμογές λογοτύπων
σε πολλά Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Η
ολοκλήρωση της εταιρικής ταυτότητας του
Πανεπιστημίου από την προηγούμενη 

Πρυτανική Αρχή περιελάμβανε επίσης και
την κατοχύρωση του σήματος για την χρή-
ση του σε εμπορικά προϊόντα και την αξιο-
ποίησή τους προς όφελος του Πανεπιστη-
μίου. Περιελάμβανε επίσης και την κατοχύ-
ρωση του σήματος UP με τη συνοδεία του
λεκτικού για καθαρά εμπορική χρήση. Μέ-
χρι σήμερα η αξιοποίηση των σημάτων δεν
έχει προχωρήσει.Όσον αφορά την καθιέρωση της σφραγίδας

ως το λογότυπο του Πανεπιστημίου, ίσως
αξίζει να σημειωθεί το εξής. Η νυν Πρυτανι-
κή Αρχή ξεκίνησε τη σταδιακή χρήση της
σφραγίδας σε έντυπα και προσκλήσεις,
παρά τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης. Η
επίσημη οδηγία καθιέρωσης και αντικατά-
στασης του λογοτύπου διατυπώθηκε από
την Πρύτανη σε μια επιστολή-οδηγία που
στάλθηκε πρόσφατα στις διοικητικές μονά-
δες του Ιδρύματος. Η επιστολή αυτή δεν
αναφέρεται σε κάποια απόφαση συλλογι-
κού οργάνου, και πιο συγκεκριμένα της
Συγκλήτου, για αυτή την αλλαγή. Αναρωτιέ-
ται κανείς λοιπόν αν πρόκειται για μια προ-
σωπική επιλογή ή αν υπονοείται κάποια
απόφαση ενός συλλογικού οργάνου. Το
πιο βασικό όμως είναι ότι αυτή η αλλαγή
έρχεται σε μια στιγμή που το νέο λογότυπο
είχε γίνει πλέον συνείδηση στην πανεπι-
στημιακή κοινότητα και είχε περάσει σε
όλες τις εφαρμογές. Σε κάθε περίπτωση,
αν αυτή είναι η απόφαση της Διοίκησης, θα
πρέπει να γραφτεί εκ νέου το εγχειρίδιο
χρήσης και να γίνει επανασχεδιασμός των
εντύπων και του σχετικού υλικού. Διαφορε-
τικά δεν μπορούμε να μιλάμε για δημιουρ-
γία «ισχυρής» εταιρικής ταυτότητας.