Προκήρυξη για πλήρωση θέσης Καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                 Πάτρα  16  / 2  / 2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσης Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ι

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα, στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία – Ενδοκρινολογία και Μεταβολικά Νοσήματα».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 114/9-2-2017 τ. Γ΄
ΑΔΑ: Ω0ΕΓ469Β7Θ-ΩΕΞ     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00002241651

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων  για  τις  ανωτέρω  θέσεις  είναι η    16  /  4  / 2017

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και  στα τηλέφωνα:
                                                          

Ιατρικής:    e-mail: secretary@med.upatras.gr 
                   Ιστότοπος: www.med.upatras.gr
                  τηλ.: 2610-969100/992942/969114

                                                     

                                                                                                                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                                                                             ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

 

                                                                                                                     ΜΑΡΙΝΑ Π. ΚΟΡΦΙΑΤΗ

Κατηγορία: 
Χρήστες: