Συγκρότηση του Β΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" (ΑΔΑ: 6Π8Π4653ΠΣ-ΦΥΦ) η με αριθμ. πρωτ. 50591/Γ1/23-03-2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα "Συγκρότηση του Β΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων".