Προκήρυξη πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων (άρθρα 84-86, ν.3528/2007, όπως ισχύει)

Έπειτα από το ηλεκτρονικό μήνυμα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με ημερομηνία 03-05-2017, σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" η με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 35.47/2299/12132/21-04-2017 (ΑΔΑ: 6Ζ494653ΠΣ-Ν7Ξ) "Προκήρυξη πλήρωσης  οριζόντιων  θέσεων  ευθύνης  επιπέδου  Γενικής  Διεύθυνσης  των Υπουργείων  κατ’  εφαρμογή  των  διατάξεων  των άρθρων  84-86  του  Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει" καθώς και η με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2300/οικ.13912/26-04-2017 (ΑΔΑ: 6ΞΕ7465ΧΘΨ-4ΒΣ) σχετική έγκυκλιος.